Návštěvní řád hradu HasištejnNÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
HRADU HASIŠTEJNČlánek 1
Návštěvní doba

1. Objekt je přístupný prohlídkám v době

od 1.dubna do 31.května - pátek, sobota, neděle a svátky od 10.00 - 18.00hodin
od 1.června do 30.září denně od 10.00 - 18.00 hodin.

od 1.října do 31.října - pátek, sobota, neděle a svátky od 10.00 - 18.00hodin.


2. Prohlídka objektu trvá 50 minut.

Článek 2
Vstupné


1. Za prohlídku objektu se platí vstupné předem.

děti do 6-ti let zdarma

od 6-ti do 26-ti let (včetně studentů) + senioři nad 65let + ZTP 30,-Kč

dospělí 50,-Kč

2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník
vstupenku. Návštěvníci jsou povinni vstupenku
uchovat po celou dobu prohlídky a na případné
požádání ji znovu předložit.

3. Vstupenka platí jen k jedné návštěvě objektu.
Zakoupené vstupenky se neberou zpět.

Článek 3
Prohlídka kulturní památky


1. Hromadným návštěvám lze zajistit prohlídku
v rámci návštěvního řádu na určitý den a hodinu
pouze po předchozí písemné či telefonické
dohodě s majitelem objektu.
2. Děti ve věku do 10ti let mají do objektu povolen
vstup jen v doprovodu dospělé osoby.

Článek 4
Ochrana kulturních památek
a bezpečnost sbírek


1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokyn
pracovníků objektu. Při neuposlechnutí pokynu
nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti
návštěvníků, ochrany objektu, bude návštěvník
z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho
povinností je neprodleně objekt opustit. Kromě
toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu
podle obecně závazných předpisů.
2. Osobám důvodně podezřelým z opilství a osobám
pod vlivem návykových látek je do objektu vstup
zakázán.
3. Je zakázáno jakkoliv poškozovat a ohrožovat
objekt a jiný majetek v areálu objektu. Zejména
je zakázáno:
a) psát nebo malovat po zdech a stěnách nebo je
jinak poškozovat
b) kouřit v prostorách celého objektu, pokud nejsou
zřízeny vyhrazené prostory a manipulovat
s otevřeným ohněm a světlem v celém areálu objektu
c) trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů
d) jezdit vozidly a jízdními koly v areálu objektu
(kromě vozíků pro nemocné a dětských kočárků)
a parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory
e) nechat volně pobíhat psy a jiná zvířata
f) jinak narušovat klid a pořádek
4. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené
škody odpovídá návštěvník správě památkového
objektu podle obecně závazných předpisů.


Článek 5
Závěrečná ustanovení

1. Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou
návštěvníci uplatnit písemně přímo v objektu
do Návštěvní knihy, která jim bude na požádání
předložena. Kromě toho má návštěvník možnost
obrátit se ústně, písemně či telefonicky na majitele
hradu, který spravuje objekt – obec Místo.
2. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem
1.4.2017


Majitel hradu Hasištejn:
obec Místo
tel.474658197

© Copyright 2010 all rights reserved | vytvořil Saturnia.cz